บริการรับยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์ (Netherland) ทุกประเภท บริการรับยื่นวีซ่าทุกประเทศ ทั่วโลก รวมถึงบริการแปลภาษาดัตซ์ โดย iVC International Visa Center

iVC International Visa Center ให้บริการรับยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์ทุกประเภท และบริการรับยื่นวีซ่าทุกประเทศ ทั่วโลก รวมถึงบริการแปลภาษาเนเธอร์แลนด์ กับทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์บริการรับยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์ โดย iVC International Visa Center 


ขั้นตอนการยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์


การยื่นขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญหลายขั้นตอน โดยเริ่มจากการเตรียมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าสำหรับประทับวีซ่า
 2. ใบสมัครขอวีซ่ากรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
 3. รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง พื้นหลังสีขาว
 4. หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน สลิปเงินเดือน
 5. หลักฐานการเงิน เช่น สเตทเมนท์บัญชีธนาคาร หนังสือรับรองเงินฝาก
 6. หลักฐานที่พัก เช่น การจองโรงแรม หรือหนังสือเชิญจากผู้ที่พำนักในเนเธอร์แลนด์
 7. ประกันสุขภาพเดินทางที่ครอบคลุมในประเทศเนเธอร์แลนด์
 8. เอกสารอื่นๆ ตามที่สถานทูตร้องขอ เช่น หลักฐานการเดินทาง โปรแกรมการท่องเที่ยว

ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า


ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์สำหรับคนไทยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของสถานทูต โดยปกติอยู่ที่ประมาณ 60 ยูโรหรือประมาณ 2,400 บาท ทั้งนี้ควรตรวจสอบค่าธรรมเนียมล่าสุดจากสถานทูตก่อนยื่นคำร้อง

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า


ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าเนเธอร์แลนด์โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ แต่อาจนานกว่านั้นในบางกรณี ดังนั้นจึงควรยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนวันเดินทาง เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการ

การเตรียมความพร้อมในด้านเอกสารและข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า จะช่วยให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปอย่างราบรื่นและลดโอกาสในการถูกปฏิเสธวีซ่าได้มาก


ปัญหาที่พบบ่อยในการเดินทางไปเนเธอร์แลนด์


การเดินทางไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์นั้นมีความแตกต่างจากประเทศไทยในหลายๆ ด้าน ทำให้นักท่องเที่ยวอาจพบปัญหาบางประการ ดังต่อไปนี้

 • ปัญหาด้านสภาพอากาศ


เนเธอร์แลนด์ตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก มีสภาพอากาศแบบทะเลสาบ คือร้อนในฤดูร้อนและหนาวในฤดูหนาว อากาศค่อนข้างแปรปรวนและมีฝนตกบ่อย นักท่องเที่ยวจึงต้องเตรียมเสื้อผ้ากันหนาว ร่ม และรองเท้ากันน้ำไปด้วย เพื่อรับมือกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้

 • ปัญหาด้านการจราจร


เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่น การจราจรจึงคับคั่งเป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนและบริเวณใจกลางเมือง การเดินทางด้วยรถยนต์อาจต้องเผชิญกับปัญหารถติด ดังนั้นการวางแผนเส้นทางและเวลาเดินทางให้ดีจะช่วยประหยัดเวลาได้มาก

 • ปัญหาด้านภาษา  


ภาษาราชการของเนเธอร์แลนด์คือ ภาษาดัตช์ ซึ่งแตกต่างจากภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป แม้ว่าชาวเนเธอร์แลนด์ส่วนใหญ่จะพูดภาษาอังกฤษได้ แต่ก็อาจพบปัญหาในการสื่อสารกับคนท้องถิ่นบางราย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ดังนั้นจึงควรศึกษาคำศัพท์และประโยคพื้นฐานในภาษาดัตช์ไว้บ้าง

การเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนการเดินทาง จะช่วยลดปัญหาและอุปสรรคในการท่องเที่ยวในเนเธอร์แลนด์ได้มาก ทำให้การเดินทางราบรื่นและเพลิดเพลินไปกับการสัมผัสวัฒนธรรมและสถานที่ต่างๆ ในประเทศนี้ได้อย่างเต็มที่


ปัญหาที่พบบ่อยในการยื่นวีซ่าไปเนเธอร์แลนด์


การยื่นขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์นั้นมีขั้นตอนและรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อน หากผู้สมัครขาดความรอบคอบและเอกสารไม่ครบถ้วน อาจส่งผลให้คำร้องถูกปฏิเสธได้ ปัญหาที่พบบ่อยในการยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์ มีดังนี้


 • การขาดเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า


เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการยื่นวีซ่ามีหลายรายการ ตั้งแต่หนังสือเดินทาง รูปถ่าย หลักฐานการทำงาน หลักฐานการเงิน หลักฐานที่พัก และประกันสุขภาพ หากผู้สมัครขาดเอกสารใดเอกสารหนึ่งหรือเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน อาจทำให้คำร้องถูกปฏิเสธได้


 • การกรอกข้อมูลในใบสมัครไม่ถูกต้อง


ใบสมัครขอวีซ่าต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว ประวัติการทำงาน ที่อยู่ และรายละเอียดการเดินทางให้ถูกต้องครบถ้วน การกรอกข้อมูลผิดพลาดหรือไม่ตรงกับเอกสารประกอบ อาจทำให้เจ้าหน้าที่สงสัยและปฏิเสธคำร้อง


 • การไม่ผ่านการสัมภาษณ์


ในบางกรณีสถานทูตอาจเรียกผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับจุดประสงค์การเดินทาง แหล่งที่มาของรายได้และค่าใช้จ่าย หากผู้สมัครตอบคำถามไม่ได้หรือให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันเอง อาจถูกสงสัยและไม่ผ่านการสัมภาษณ์


เพื่อลดปัญหาในการยื่นวีซ่า ผู้สมัครควรศึกษาข้อกำหนดและเตรียมความพร้อมด้านเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง ตรวจทานข้อมูลในใบสมัครให้ละเอียดรอบคอบ และเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ โดยให้คำตอบที่ชัดเจนและสอดคล้องกับข้อมูลที่ให้ไว้ การดำเนินการอย่างรอบคอบจะเพิ่มโอกาสในการได้รับวีซ่าสำหรับการเดินทางไปเนเธอร์แลนด์เคล็ดลับในการเตรียมตัวก่อนการเดินทางไปเนเธอร์แลนด์


การเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง


การจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทางให้พร้อมสำหรับการยื่นขอวีซ่าและการเดินทางไปเนเธอร์แลนด์นั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญและจำเป็นต้องให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้


การตรวจสอบอายุหนังสือเดินทาง


หนังสือเดินทางเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องมีอายุการใช้งานเหลือเพียงพอสำหรับการเดินทางไปเนเธอร์แลนด์ หน่วยงานรับยื่นวีซ่ากำหนดให้หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันเดินทางกลับจากเนเธอร์แลนด์ หากหนังสือเดินทางใกล้หมดอายุ ควรดำเนินการทำหนังสือเดินทางใหม่ล่วงหน้า


นอกจากนี้ หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าสำหรับประทับวีซ่า หากหน้าว่างไม่เพียงพอ ต้องติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเพิ่มหน้าว่างในหนังสือเดินทาง


การจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า  


การยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าเนเธอร์แลนด์จำเป็นต้องมีเอกสารประกอบมากมายหลายรายการ ได้แก่ ใบสมัครขอวีซ่า รูปถ่ายหน้าตรง หลักฐานการทำงาน หลักฐานการเงิน หลักฐานที่พัก ประกันสุขภาพเดินทาง เป็นต้น


ผู้สมัครควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารประกอบทั้งหมดที่ต้องใช้จากแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการของสถานทูต และจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้อง เรียบร้อย ทันก่อนกำหนดการยื่นคำร้อง


การตรวจสอบอายุหนังสือเดินทางและการเตรียมเอกสารประกอบอย่างละเอียดรอบคอบ จะช่วยลดปัญหาและอุปสรรคในการยื่นวีซ่า ทำให้กระบวนการยื่นคำร้องขอวีซ่าราบรื่นและได้รับการอนุมัติเป็นไปโดยง่าย


การวางแผนการเดินทาง


การวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การท่องเที่ยวในเนเธอร์แลนด์เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้


การจองที่พักและการเดินทาง


ควรทำการจองที่พักและการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 เดือน เพื่อให้ได้ราคาที่ถูกกว่าและมีทางเลือกมากกว่า สำหรับที่พักแนะนำให้พักใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวหลักหรือบริเวณศูนย์กลางเมือง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง


การเดินทางภายในเนเธอร์แลนด์ สามารถใช้บริการรถไฟ รถโดยสารประจำทาง หรือบริการเรือข้ามฟาก หากเดินทางไปยังเมืองอื่นในยุโรป สามารถใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำหรือรถไฟระหว่างประเทศได้


การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว


เนเธอร์แลนด์มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น กังหันลมจำลอง อัมสเตอร์ดัม หมู่บ้านกีธูร์น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เป็นต้น ก่อนการเดินทางควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อวางแผนการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม


นอกจากนี้ ควรค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และกฎระเบียบของเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้สามารถปรับตัวและมีมารยาทที่เหมาะสมในฐานะนักท่องเที่ยว


การวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบ จะทำให้การท่องเที่ยวในเนเธอร์แลนด์เป็นไปอย่างราบรื่น ประหยัดงบประมาณและเวลา ตลอดจนได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่น่าสนใจของประเทศนี้อย่างเต็มที่
การเตรียมตัวด้านภาษา


แม้ว่าชาวเนเธอร์แลนด์ส่วนใหญ่จะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี แต่การเตรียมพร้อมด้านภาษาก่อนการเดินทางไปเนเธอร์แลนด์ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างราบรื่นและเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น


การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคพื้นฐานในภาษาดัตช์


ภาษาดัตช์เป็นภาษาราชการและภาษาพูดของประชาชนชาวเนเธอร์แลนด์ การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคพื้นฐางในภาษาดัตช์ก่อนการเดินทาง จะช่วยให้สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น เช่น การทักทาย การสั่งอาหาร การซื้อสินค้า เป็นต้น


นอกจากนี้ การรู้คำศัพท์ภาษาดัตช์บางคำยังช่วยให้สามารถอ่านและเข้าใจป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ตามท้องถนนและสถานที่สาธารณะได้ดียิ่งขึ้น ทำให้การเดินทางสะดวกและลดข้อผิดพลาดลงได้


การหาล่ามหรือผู้ช่วยด้านภาษา


หากรู้สึกว่าการเรียนรู้ภาษาดัตช์เบื้องต้นด้วยตนเองอาจเป็นเรื่องยาก ก็สามารถหาล่ามหรือผู้ช่วยด้านภาษาดัตช์ได้ มีบริการรับจ้างล่ามนำเที่ยวพูดได้หลายภาษารวมทั้งภาษาไทย ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกด้านภาษาตลอดการเดินทาง


การว่าจ้างล่ามจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่ก็ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะจะช่วยให้สามารถสื่อสารและเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากล่ามได้ตลอดการเดินทาง


การเตรียมพร้อมด้านภาษาไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือการหาล่ามช่วย ล้วนเป็นการเพิ่มประสบการณ์การเดินทางและการท่องเที่ยวในเนเธอร์แลนด์ให้น่าสนใจและมีความหมายมากยิ่งขึ้นiVC (International Visa Center) Thailand พร้อมให้บริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะต้องการวีซ่า การแปลเอกสาร หรือบริการรับรองเอกสารที่จะช่วยให้ความสะดวกในการเดินทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ติดต่อ iVC Thailand Call Center : 080-5578887, Line Official ID: @iVisa, Email: contact@ivc.ltd หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.ivc.ltd เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและความสามารถในการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางวีซ่าและเอกสารที่คุณต้องการติดต่อเรา


iVC (International Visa Center) Thailand


        เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

        Facebook : IVC Immigration & Visa NAATI Notary Public Thailand

        LINE : @iVisa

        Tel : 080-5578887

        E-mail : contact@ivc.ltd


0 Comments