บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขวีซ่า สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศฟิลิปปินส์ (philippines) ด้วยทีมงานมืออาชีพและประสบการณ์กว่า 12 ปี - iVC (International Visa Center) Thailand

     ฟิลิปปินส์ หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นประเทศเอกราชที่เป็นหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก ประกอบด้วยเกาะ 7,641 เกาะ ซึ่งจัดอยู่ในเขตภูมิศาสตร์ใหญ่ 3 เขตจากเหนือจรดใต้ ได้แก่ ลูซอน วิซายัส และมินดาเนา เมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์ คือ มะนิลา


ฟิลิปปินส์เป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีเศรษฐกิจแบบผสมผสาน ภาคเกษตรกรรมเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศ รองลงมาคือภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ


ฟิลิปปินส์ถือเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมที่สุดจากทั่วโลก ได้แก่


 • โบสถ์ซานโตโตมัส เดอ อะวิลา (Santo Tomas de Aquino Church) โบสถ์โรมันคาทอลิกที่เก่าแก่ที่สุดในฟิลิปปินส์

 • มหาวิหารมะนิลา (Manila Cathedral) มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์

 • หาดโบราไกย์ (Boracay) เกาะที่มีชายหาดที่สวยงามติดอันดับโลก

 • ภูเขาไฟมายอน (Mayon Volcano) ภูเขาไฟที่สูงที่สุดและสวยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย

 • อุทยานแห่งชาติตาโปร (Ta Prohm National Park) อุทยานแห่งชาติที่มีปราสาทหินโบราณอายุกว่า 700 ปีวีซ่าฟิลิปปินส์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่


 • วีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศฟิลิปปินส์ วีซ่าประเภทนี้มีระยะเวลาพำนักสูงสุด 30 วัน และผู้ถือวีซ่าสามารถเดินทางเข้าประเทศฟิลิปปินส์ได้หลายครั้งภายในระยะเวลา 1 ปี

 • วีซ่าประเภทอื่นๆ (Other Visas) สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศฟิลิปปินส์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น ทำงาน ศึกษา เยี่ยมญาติ ประกอบธุรกิจ เป็นต้น วีซ่าประเภทอื่นๆ มีรายละเอียดและเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ


วีซ่าประเภทอื่นๆ แบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆ ดังนี้


 • วีซ่าทำงาน (Work Visa) สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในประเทศฟิลิปปินส์ วีซ่าประเภทนี้มีระยะเวลาพำนักแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของงานและสัญชาติของผู้สมัคร

 • วีซ่าศึกษา (Student Visa) สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในประเทศฟิลิปปินส์ วีซ่าประเภทนี้มีระยะเวลาพำนักแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการศึกษา

 • วีซ่าเยี่ยมญาติ (Visit Visa) สำหรับผู้ที่ต้องการเยี่ยมญาติในประเทศฟิลิปปินส์ วีซ่าประเภทนี้มีระยะเวลาพำนักสูงสุด 30 วัน

 • วีซ่าธุรกิจ (Business Visa) สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศฟิลิปปินส์เพื่อประกอบธุรกิจ วีซ่าประเภทนี้มีระยะเวลาพำนักแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

 • วีซ่าอื่นๆ (Other Visa) สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศฟิลิปปินส์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เข้าร่วมโครงการอาสาสมัคร เป็นต้น วีซ่าประเภทนี้มีรายละเอียดและเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ


เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าฟิลิปปินส์มีดังนี้

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้า
 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • ใบสมัครวีซ่า
 • หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก หนังสือรับรองการทำงาน
 • หลักฐานการจองที่พักและตั๋วเครื่องบิน


บริการรับยื่นวีซ่าฟิลิปปินส์ โดย iVC International Visa Center 


บริการรับยื่นวีซ่าฟิลิปปินส์เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการขอวีซ่าเข้าประเทศฟิลิปปินส์ โดยบริการนี้ ทาง iVC International Visa Center จะช่วยในการเตรียมเอกสาร ดำเนินการยื่นวีซ่า และติดตามผลวีซ่าแทนผู้ยื่น ซึ่งทำให้ช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ยื่นเป็นอย่างมากทำไมต้องเลือก iVC  International Visa Center เป็นตัวช่วยในการยื่นวีซ่า


iVC  International Visa Center  เป็นผู้ให้บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า ปรึกษาปัญหาวีซ่า ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines) ที่มีประสบการณ์มากกว่า 12 ปี ทีมงานของ iVC  International Visa Center มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวีซ่าประเทศฟิลิปปินส์เป็นอย่างดี พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านอย่างมืออาชีพข้อดีของบริการยื่นวีซ่าผ่าน iVC Visa & Translation 1. สะดวกและรวดเร็วกว่าการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง ซึ่งลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง


 1. iVC Visa & Translation จะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารให้ก่อนยื่นวีซ่าทุกขั้นตอน ให้ลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่า วีซ่าของท่านจะได้รับความถูกต้องและได้รับการอนุมัติ


 1. iVC Visa & Translation จะเป็นผู้ติดตามผลและแจ้งผลการยื่นวีซ่าให้ 

>> บริการอื่นของ iVC Visa & Translation NAATI Notary Public Service <<

- บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก

- บริการรับรองเอกสารทุกภาษาทั่วโลก

- บริการรับรองเอกสารกงสุล

- บริการรับรองกระทรวงต่างประเทศ

- บริการทนาย Notary Public

- บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูต

- บริการแปลและรับรอง NAATI

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย Sworn Translation

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย Apostille

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย นักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย นักแปลขึ้นทะเบียนสถานทูต

- บริการล่ามแปลภาษา

- บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

- บริการให้คำปรึกษารับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลกทั้งที่มีสถานทูตในไทย และไม่มีสถานทูตในไทย

- บริการทำวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ Non- O, Non- B, Work Permit, Visa Extension, MOU

- บริการขอใบตรวจสอบประวัติอาชญากรรม Police clearance certificate, The criminal Records Check (CID)

- บริการเตรียมเอกสารจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

- บริการขอใบ APEC Card

- บริการจัดหา Tourist Voucher

- บริการดูแลประกันการเดินทาง

- บริการจองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน และทุกเส้นทางทั่วโลก

- บริการของ LOI (Letter of invitation)โปรดติดต่อ iVC (International Visa Center) Thailand เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและความสนใจของคุณในการเดินทางไปยังประเทศที่ลูกค้าต้องการ เราพร้อมที่จะดูแลคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนจบและช่วยให้คุณเดินทางไปยังประเทศปลายทางอย่างราบรื่นและปราศจากปัญหา

iVC (International Visa Center) Thailand พร้อมให้บริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะต้องการวีซ่า การแปลเอกสาร หรือบริการรับรองเอกสารที่จะช่วยให้ความสะดวกในการเดินทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ติดต่อ iVC Thailand Call Center : 080-5578887, Line Official ID: @iVisa, Email: contact@ivc.ltd หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.ivc.ltd เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและความสามารถในการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางวีซ่าและเอกสารที่คุณต้องการ


ติดต่อเรา


iVC (International Visa Center) Thailand


        เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

        Facebook : IVC Immigration & Visa NAATI Notary Public Thailand

        LINE : @iVisa

        Tel : 080-5578887

        E-mail : contact@ivc.ltd


0 Comments