บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า ปรึกษาปัญหาวีซ่า ประเทศคีร์กีสถาน (Kyrgyzstan)

บริการรับยื่นวีซ่าคีร์กีซสถาน บริการให้คำปรึกษาวีซ่าคีร์กีซสถาน บริการรับยื่นวีซ่าทุกประเภท ทุกประเทศ ทั่วโลก โดยทีมงานมืออาชีพ iVC Visa & Translation NAATI Notary Public Service ที่ปรึกษาด้านวีซ่าที่ดีที่สุดในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์มากกว่า 12 ปี iVC Visa & Translation NAATI Notary Public Service เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านวีซ่า ให้บริการอย่างครบวงจรและสะดวกรวดเร็ว นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ต้องการยื่นวีซ่าไปยังประเทศคีร์กีซสถานสามารถติดต่อ iVC Visa & Translation NAATI Notary Public Service เพื่อใช้บริการยื่นวีซ่าได้!

คีร์กีซสถาน (Kyrgyzstan) หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐคีร์กีซ (Kyrgyz Republic) เป็นประเทศในเอเชียกลาง มีพรมแดนติดกับประเทศจีน, คาซัคสถาน, ทาจิกิสถาน, และอุซเบกิสถาน เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดมีชื่อว่าบิชเคก คีร์กีซสถานเดิมเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต

คีร์กีซสถานเป็นประเทศที่มีธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ มีชื่อเสียงในด้านเทือกเขาเทียนชานและทะเลสาบอิสเซคคูล คีร์กีซสถานเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลาย ชาวคีร์กีซเป็นชาวมุสลิมส่วนใหญ่ แต่ก็มีชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของคีร์กีซสถาน 

ทะเลสาบอิสเซคคูล (Issyk-Kul) : ทะเลสาบอิสเซคคูลเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลาง เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดเป็นอันดับ 7 ของโลก ตั้งอยู่ในเทือกเขาเทียนชานและล้อมรอบด้วยภูเขาสูงชัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคีร์กีซสถาน

เทือกเขาเทียนชา (Tian Shan) : เทือกเขาเทียนชาเป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ 2 ในเอเชียกลาง ตั้งอยู่ทางตอนกลางของคีร์กีซสถาน เป็นที่ตั้งของยอดเขาที่สูงที่สุดในคีร์กีซสถานคือยอดเขาเจงกีสช็อก (Jengish Chokusu) สูง 7,439 เมตร

เมืองหลวงบิชเคก (Bishkek) : บิชเคกเป็นเมืองหลวงของคีร์กีซสถาน เป็นเมืองที่ทันสมัยและมีชีวิตชีวา ตั้งอยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยภูเขา เป็นแหล่งรวมของพิพิธภัณฑ์ อนุสาวรีย์ และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ

         สภาพภูมิอากาศของประเทศคีร์กีสถาน

    คีร์กีซสถานเป็นประเทศที่มีภูมิอากาศที่อบอุ่นและแห้งแล้ง ฤดูร้อนมีอากาศร้อนอบอ้าว อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ -10 องศาเซลเซียส

        ภาษาของประเทศคีร์กีสถาน


    ภาษาราชการของคีร์กีซสถานคือภาษาคีร์กีซและภาษารัสเซีย ภาษาคีร์กีซเป็นภาษากลุ่มเตอร์กิก ภาษารัสเซียเป็นภาษาที่ใช้ในทางการและการค้า
    ตัวอย่างบริการยื่นวีซ่าของ iVC Visa & Translation NAATI Notary Public Service ได้แก่

 • วีซ่าท่องเที่ยว
 • วีซ่าธุรกิจ
 • วีซ่าทำงาน
 • วีซ่านักเรียน
 • วีซ่าสมรส
 • วีซ่าพำนักถาวร
 • วีซ่าอื่น ๆ

นอกจากนี้บริษัท iVC ให้บริการยื่นวีซ่าไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ครอบคลุมทุกทวีป เช่น ยุโรป อเมริกา แอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย


    เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าคีร์กีสถาน ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่ต้องการขอ ดังนี้


วีซ่าท่องเที่ยว

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • ใบสมัครวีซ่า
 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและหน้าที่มีตราประทับการเข้าออกประเทศล่าสุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบรับรองการทำงาน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
 • เอกสารยืนยันการจองที่พักและตั๋วเครื่องบิน


วีซ่าธุรกิจ

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • ใบสมัครวีซ่า (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคีร์กีซประจำประเทศไทย)
 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและหน้าที่มีตราประทับการเข้าออกประเทศล่าสุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบรับรองการทำงาน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
 • จดหมายเชิญจากบริษัทหรือองค์กรในคีร์กีสถาน
 • เอกสารยืนยันการจองที่พักและตั๋วเครื่องบิน


วีซ่านักเรียน

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • ใบสมัครวีซ่า (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคีร์กีซประจำประเทศไทย)
 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและหน้าที่มีตราประทับการเข้าออกประเทศล่าสุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบรับรองการทำงาน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
 • เอกสารยืนยันการจองที่พักและตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารรับรองจากสถาบันการศึกษาในคีร์กีสถาน


วีซ่าทำงาน

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • ใบสมัครวีซ่า (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคีร์กีซประจำประเทศไทย)
 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและหน้าที่มีตราประทับการเข้าออกประเทศล่าสุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบรับรองการทำงาน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
 • สัญญาจ้างงานจากบริษัทหรือองค์กรในคีร์กีสถาน
 • เอกสารยืนยันการจองที่พักและตั๋วเครื่องบิน


วีซ่าอื่น ๆ

 • เอกสารเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่ต้องการขอ

เอกสารทั้งหมดจะต้องได้รับการแปลเป็นภาษารัสเซียหรือภาษาคีร์กีซ หากเอกสารเป็นภาษาอังกฤษจะต้องได้รับการรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของคีร์กีสถานค่าธรรมเนียมวีซ่าคีร์กีสถาน ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าและระยะเวลาที่ต้องการพำนักในคีร์กีสถาน ดังนี้


วีซ่าท่องเที่ยว

15 วัน: 50 ดอลลาร์สหรัฐ

30 วัน: 100 ดอลลาร์สหรัฐ

90 วัน: 150 ดอลลาร์สหรัฐ


วีซ่าธุรกิจ

15 วัน: 100 ดอลลาร์สหรัฐ

30 วัน: 150 ดอลลาร์สหรัฐ

90 วัน: 200 ดอลลาร์สหรัฐ


วีซ่านักเรียน

1 ปี: 200 ดอลลาร์สหรัฐ

2 ปี: 300 ดอลลาร์สหรัฐ

3 ปี: 400 ดอลลาร์สหรัฐ


วีซ่าทำงาน

1 ปี: 300 ดอลลาร์สหรัฐ

2 ปี: 400 ดอลลาร์สหรัฐ

3 ปี: 500 ดอลลาร์สหรัฐ

หมายเหตุ* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง


 • ระยะเวลาในการออกวีซ่าคีร์กีสถาน ประมาณ 15 วันทำการ


ผู้ที่ต้องการยื่นวีซ่าคีร์กีสถาน สามารถยื่นได้ด้วยตัวเองที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคีร์กีซประจำประเทศไทย หรือใช้บริการยื่นวีซ่าผ่านทาง iVC Visa & Translation NAATI Notary Public Service ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลการเดินทางของคุณ


>> บริการอื่นของ iVC Visa & Translation NAATI Notary Public Service <<

- บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก

- บริการรับรองเอกสารทุกภาษาทั่วโลก

- บริการรับรองเอกสารกงสุล

- บริการรับรองกระทรวงต่างประเทศ

- บริการทนาย Notary Public

- บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูต

- บริการแปลและรับรอง NAATI

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย Sworn Translation

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย Apostille

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย นักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย นักแปลขึ้นทะเบียนสถานทูต

- บริการล่ามแปลภาษา

- บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

- บริการให้คำปรึกษารับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลกทั้งที่มีสถานทูตในไทย และไม่มีสถานทูตในไทย

- บริการทำวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ Non- O, Non- B, Work Permit, Visa Extension, MOU

- บริการขอใบตรวจสอบประวัติอาชญากรรม Police clearance certificate, The criminal Records Check (CID)

- บริการเตรียมเอกสารจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

- บริการขอใบ APEC Card

- บริการจัดหา Tourist Voucher

- บริการดูแลประกันการเดินทาง

- บริการจองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน และทุกเส้นทางทั่วโลก

- บริการของ LOI (Letter of invitation)โปรดติดต่อ iVC (International Visa Center) Thailand เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและความสนใจของคุณในการเดินทางไปยังประเทศที่ลูกค้าต้องการ เราพร้อมที่จะดูแลคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนจบและช่วยให้คุณเดินทางไปยังประเทศปลายทางอย่างราบรื่นและปราศจากปัญหา


iVC (International Visa Center) Thailand พร้อมให้บริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะต้องการวีซ่า การแปลเอกสาร หรือบริการรับรองเอกสารที่จะช่วยให้ความสะดวกในการเดินทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ติดต่อ iVC Thailand Call Center : 080-5578887, Line Official ID: @iVisa, Email: contact@ivc.ltd หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.ivc.ltd เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและความสามารถในการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางวีซ่าและเอกสารที่คุณต้องการ


ติดต่อเรา

iVC (International Visa Center) Thailand

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : IVC Immigration & Visa NAATI Notary Public Thailand
 • LINE : @iVisa
 • Tel : 080-5578887
 • E-mail : contact@ivc.ltd


0 Comments